18.10.2014

Organizacija i zaposleni


Profesionalni razvoj i usavršavanje zaposlenih predstavlja jedan od najvažnijih delova strategije Chip Card-a. Naš tim, koji se sastoji od visoko obrazovanih i kvalifikovanih pojedinaca, konstantno prati promene u poslovnom okruženju kako bismo svojim klijentima pružili visok nivo usluge u skladu sa svetskim standardima.

Polazeći od obima, vrste i prirode poslova, a u cilju njihovog efikasnog, racionalnog, blagovremenog, stručnog i kvalitetnog obavljanja, unutrašnja organizacija Chip Card-a utvrđena je prema funkcionalnom modelu, u okviru sledećih organizacionih delova:
 1. Odeljenje razvoja i prodaje proizvoda i usluga
  • 1.1 Služba marketinga i prodaje
  • 1.2 Služba razvoja
 2. Odeljenje poslovnih operacija
  • 2.1 Služba za kontrolu rizika i monitoring sistema
  • 2.2 Služba operativno-tehničkih poslova
 3. Služba
  • 3.1 Služba ICT
  • 3.2 Služba opštih i finansijskih poslova
Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu su:
 1. Direktor Društva,
 2. Direktor razvoja i prodaje/poslovnih operacija,
 3. Koordinatori/menadžeri nadležni za koordinaciju poslova u službi.

Statutom društva utvrđeni su organi Društva i to:
 • Skupština Društva
 • Nadzorni odbor Društva i
 • Direktor Društva.