I N F O R M A C I JE – O OBRADI
PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVIMA LICA

 

 

Informacije su namenjene licima čija se obrada podataka o ličnosti vrši radi zakljičivanja i izvršavanja ugovora o platnim usluga, i to:

 1. Zastupnicima, punomoćnicima i prokuristima, kao i stvarnim vlasnicima e-commerce trgovaca – pravnih lica i
 2. Trgovcima – preduzetnicima i njihovim ponomoćnicima.

 

Svrha obrade podataka o ličnosti:

 • izvršavanje ugovora o pružanju platnih usluga;

Pravni osnov obrade:

 • Zakon o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2018) i
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017)

Obrada je neophodna kako bi Chip Card mogao izvršavati svoje obaveze iz zakona i ugovora o pružanju platnih usluga.

Primaoci podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti prenose se kontrolnim organima (Narodna banka Srbije) i drugim nadležnim organima na zahtev tih organa, banci koja vrši prihvat platnih kartica kupaca na e-commerce prodajnim mestima, obrađivačima podataka na osnovu ugovora sa Chip Card-om, internim i eksternim revizorima i povezanim pravnim licima sa Chip Card-om.

Chip Card ne namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, a ukoliko nastupe razlozi u vezi takvog prenosa obavestiće Vas o tome, kao i o preduzimanju mera za zaštitu Vaših podataka.

Rok čuvanja podataka o ličnosti je 10 godina, ako zakonom nije određen drugi rok.

 

Obaveštavamo Vas da u vezi sa Vašim ličnim podacima imate sledeća prava:

 1. Pravo pristupa podacima o ličnosti
  Pravo pristupa podrazumeva pravo da zahtevate informaciju od Chip Card-a da li se podaci obrađuju, koja je svrha obrade, koja vrsta podataka se obrađuje (npr. ime, prezime, JMBG i dr.), kojim primaocima se prenose podaci, rok čuvanja podataka. Imate pravo i da zahtevate kopiju podataka uz naknadu nužnih troškova Chip Card-u.Ako je Vaš pristup podacima ograničen u celosti ili delomično iz zakonom propisanih razloga, obavestićemo Vas o tome pisanim putem i o razlozima odbijanja ili ograničenja pristupa najkasnije u roku od 15 dana.
 2. Pravo na ispravku i dopunu
  Imate pravo da se netačni i nepotpuni podaci o ličnosti bez odlaganja isprave ili dopune, zavisno od svrhe, što podrazumeva da je potrebno da date Chip Card-u dodatnu izjavu u pisanom obliku.
 3. Pravo na ograničenje obrade
  Ograničenje obrade možete zahtevati: ako osporavate tačnost podataka o Vašoj ličnosti, a ovo ograničenje može da traje do provere tačnosti od strane Chip Card-a; ako se utvrdi da je obrada nezakonita, a Vi zahtevate da se, umesto brisanja podataka, izvrši samo ograničenje obrade; ako Chip Card-u više nisu potrebni podaci za ostvarenje svrhe obrade, a Vi ste radi ostvarenja drugih Vaših interesa zatražili da se, umesto brisanja, samo ograniči obrada; ako ste podneli prigovor na obradu u kojem ste naveli da pravni osnov obrade ne preteže nad Vašim interesima.
 4. Pravo na brisanje podataka ili pravo na zaborav
  Pravo na brisanje ili zaborav možete ostvariti ako Vaši podaci više nisu neophodni da bi se ostvarila svrha zbog koje su prikupljeni, a nema drugog osnova da se obrada nastavi, ili ako su vaši podaci nezakonito obrađivani.
 5. Pravo prigovora na obradu
  Prigovor na obradu podataka možete podneti ako se obrada Vaših podataka vrši u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Chip Card- a, osim ako je Chip Card predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima.
 6. Pravo da se podaci prenesu kod drugog rukovaoca
  Na Vaš zahtev, Chip Card će Vam dostaviti podatke o Vašoj ličnosti u uobičajeno korišćenom ili elektronskom obliku radi prenosa kod drugog rukovaoca u slučaju da su zajedno ispunjeni sledeći uslovi: ako je obrada bila zasnovana na ugovoru i da se obrada vrši automatizovano.
 7. Pravo pritužbe Povereniku
  Pritužbu Povereniku možete podneti ako smatrate da Vam je povređeno neko od navedenih prava prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Davanje vaših podataka o ličnosti je neophodan uslov za izvršavanje ugovora o pružanju platnih usluga.

Obaveštavamo Vas da niste dužni da date podatke o Vašoj ličnosti. Ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, Chip Card neće biti u mogućnosti da izvršava svoje ugovorne obaveze prema pravnom licu koje zastupate odnosno čiji ste stvarni vlasnik ili prema Vama ako ste preduzetnik.

U postupku obrade neće se vršiti automatizovano donošenje odluka, a ni profilisanje. Ukoliko se preduzmu navedene radnje, o tome će Vam se dostaviti posebno obaveštenje.

Beograd, 20.08.2019. godine