Obaveštenje o pravu na prigovor korisnika platnih usluga

Korisnik (pravno lice, preduzetnik – sa kojim Chip Card a.d. Beograd, kao Institucija elektronskog novca ima zaključen okvirni ugovor) ima pravo na pisani prigovor Instituciji, ukoliko smatra da se Institucija ne pridržava odredbi Zakona o platnim uslugama, Opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja i obaveza iz zaključenog okvirnog ugovora.

Prigovor na rad Institucije Korisnik može podneti u pisanoj formi u roku od tri (3) godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, i to:

  • u poslovnim prostorijama sedišta Institucije, adresa: Chip Card a.d.,Bose Milićević 8., 11000 Beograd;
  • poštom – na adresu Institucije;
  • elektronskom poštom na email adresu: platnainstitucija@chipcard.rs.

Ako je Korisnik podneo prigovor po isteku navedenog roka, Institucija je dužna da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku zakonom propisanog roka, zbog čega Institucija nema obavezu da ga razmatra.

Ukoliko Korisnik nije zadovoljan odgovorom Institucije na prigovor ili Institucija nije odgovorila na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, može, pre pokretanja sudskog spora podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Korisnik uz pritužbu dostavlja prigovor koji je uputio Instituciji, odgovor Institucije i dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz pritužbe. Pritužbu Narodnoj banci Srbije, Korisnik može podneti u roku od šest (6) meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za dostavljanje odgovora Institucije na prigovor Korisnika.

Ukoliko Institucija i Korisnik ne reše sporazumno eventualne sporove koji proisteknu iz okvirnog ugovora, mogu se za rešavanje spora obratiti nadležnom sudu.

Prigovor mora da sadrži podatke Korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Institucijom i razloge za podnošenje prigovora.

KONTAKT FORMA ZA PRIGOVORE